Từ: 摇动
Kí tự La Tinh: yáo dòng
Antonyms:

稳定

(wěn dìng)


坚定

(jiān dìng)