စာလုံး: 摇动
ပင်းယင်း: yáo dòng
Antonyms:

稳定

(wěn dìng)


坚定

(jiān dìng)