शब्द: 摇动
पिनयिन: yáo dòng
Antonyms:

稳定

(wěn dìng)


坚定

(jiān dìng)