Từ: 忘记
Kí tự La Tinh: wàng jì
Antonyms:

记得

(jì dé)