სიტყვა: 忘记
პინიინი: wàng jì
Antonyms:

记得

(jì dé)