Từ: 庸碌
Kí tự La Tinh: yōng lù
Antonyms:

平凡

(píng fán)


骏逸

(jùn yì)