စာလုံး: 庸碌
ပင်းယင်း: yōng lù
Antonyms:

平凡

(píng fán)


骏逸

(jùn yì)