0
Từ: 吝惜
Kí tự La Tinh: lìn xī
Antonyms:

挥霍

(huī huò)


浪费

(làng fèi)