စာလုံး: 吝惜
ပင်းယင်း: lìn xī
Antonyms:

挥霍

(huī huò)


浪费

(làng fèi)