0
სიტყვა: 吝惜
პინიინი: lìn xī
Antonyms:

挥霍

(huī huò)


浪费

(làng fèi)