Từ: 可耻
Kí tự La Tinh: kě chǐ
Antonyms:

光荣

(guāng róng)