စာလုံး: 可耻
ပင်းယင်း: kě chǐ
Antonyms:

光荣

(guāng róng)