სიტყვა: 可耻
პინიინი: kě chǐ
Antonyms:

光荣

(guāng róng)