Từ: 出家
Kí tự La Tinh: chū jiā
Antonyms:

还俗

(huán sú)