Paraula: 出家
Pinyin: chū jiā
Antonyms:

还俗

(huán sú)