Từ: 借债
Kí tự La Tinh: jiè zhài
Antonyms:

还债

(huán zhài)