Žodis: 借债
Pinyin: jiè zhài
Antonyms:

还债

(huán zhài)