စာလုံး: 借债
ပင်းယင်း: jiè zhài
Antonyms:

还债

(huán zhài)