Từ: 估计
Kí tự La Tinh: gū jì
Antonyms:

确定

(què dìng)