စာလုံး: 估计
ပင်းယင်း: gū jì
Antonyms:

确定

(què dìng)