Từ: 下行
Kí tự La Tinh: xià xíng
Antonyms:

上行

(shàng xíng)