คำ: 恒量
พินอิน: héng liáng
Antonyms:

变量

(biàn liáng)