စာလုံး: 恒量
ပင်းယင်း: héng liáng
Antonyms:

变量

(biàn liáng)