სიტყვა: 恒量
პინიინი: héng liáng
Antonyms:

变量

(biàn liáng)