Từ: 黃梁美夢
Kí tự La Tinh: huáng liáng měi mèng
Antonyms:

如夢方醒

(rú mèng fāng xǐng)