စာလုံး: 黃梁美夢
ပင်းယင်း: huáng liáng měi mèng
Antonyms:

如夢方醒

(rú mèng fāng xǐng)