Từ: 鬼斧神工
Kí tự La Tinh: guǐ fǔ shén gōng
Antonyms:

粗製濫造

(cū zhì làn zào)