စာလုံး: 鬼斧神工
ပင်းယင်း: guǐ fǔ shén gōng
Antonyms:

粗製濫造

(cū zhì làn zào)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.