Từ: 額手稱慶
Kí tự La Tinh: é shǒu chēng qìng
Antonyms:

垂頭喪氣

(chuí tóu sāng qì)