Từ: 隱約其辭
Kí tự La Tinh: yǐn yuē qí cí
Antonyms:

直言不諱

(zhí yán bù huì)