စာလုံး: 隱約其辭
ပင်းယင်း: yǐn yuē qí cí
Antonyms:

直言不諱

(zhí yán bù huì)