Từ: 隔熱
Kí tự La Tinh: gé rè
Antonyms:

導熱

(dǎo rè)