စာလုံး: 隔熱
ပင်းယင်း: gé rè
Antonyms:

導熱

(dǎo rè)