Từ: 陋巷
Kí tự La Tinh: lòu xiàng
Antonyms:

名門

(míng mén)


蓬門

(péng mén)