Từ: 重水
Kí tự La Tinh: zhòng shuǐ
Antonyms:

輕水

(qīng shuǐ)