Paraula: 重水
Pinyin: zhòng shuǐ
Antonyms:

輕水

(qīng shuǐ)