Từ: 重傷
Kí tự La Tinh: zhòng shāng
Antonyms:

輕傷

(qīng shāng)