Cuvânt: 重傷
Pinyin: zhòng shāng
Antonyms:

輕傷

(qīng shāng)