Từ: 迎擊
Kí tự La Tinh: yíng jī
Antonyms:

出擊

(chū jī)