စာလုံး: 迎擊
ပင်းယင်း: yíng jī
Antonyms:

出擊

(chū jī)