Từ: 超群絕倫
Kí tự La Tinh: chāo qún jué lún
Antonyms:

碌碌無能

(lù lù wú néng)