စာလုံး: 超群絕倫
ပင်းယင်း: chāo qún jué lún
Antonyms:

碌碌無能

(lù lù wú néng)