Từ: 規矩
Kí tự La Tinh: guī jǔ
Antonyms:

輕浮

(qīng fú)


放縱

(fàng zòng)