စာလုံး: 規矩
ပင်းယင်း: guī jǔ
Antonyms:

輕浮

(qīng fú)


放縱

(fàng zòng)