Từ: 褒義
Kí tự La Tinh: bǎo yì
Antonyms:

貶義

(biǎn yì)