စာလုံး: 褒義
ပင်းယင်း: bǎo yì
Antonyms:

貶義

(biǎn yì)