Từ: 號哭
Kí tự La Tinh: hào kū
Antonyms:

飲泣

(yǐn qì)