စာလုံး: 號哭
ပင်းယင်း: hào kū
Antonyms:

飲泣

(yǐn qì)