Từ: 薰風
Kí tự La Tinh: xūn fēng
Antonyms:

朔風

(shuò fēng)