0
სიტყვა: 薰風
პინიინი: xūn fēng
Antonyms:

朔風

(shuò fēng)